Persoonlijk Leiderschap en Communicatie

NLP/TA Business Practitioner en Master Practitioner certificering

Uw persoonlijke leerdoelen staan voorop

De essentie van ontwikkeling is "groei" of het "tot volle wasdom brengen". In deze opleiding ontwikkelt u zich verder op basis van de door uzelf ingebrachte persoonlijke leerdoelen.
Een mens die zich persoonlijk ontwikkeld heeft, handhaaft zijn zelfvertrouwen, blijft vindingrijk onder tegenslagen en heeft een realistisch beeld van eventuele alternatieven. Persoonlijke ontwikkeling vindt plaats langs twee lijnen: de intra-persoonlijke lijn (gevoel/verstand) en de interpersoonlijke lijn (zelf/ander).
De ontwikkeling van uw Persoonlijk Leiderschap, vooronderstelt de bereidheid om na te denken over uw eigen rol (zelfreflectie) en de bereidheid om op basis daarvan zelf nieuwe keuzes te maken in situaties die zich aan u voordoen. Gedrag uit zich in communicatie. Effectief communiceren is voor mensen een van de voorwaarden om optimaal te presteren en draagt bij aan meer zelfvertrouwen. Wanneer mensen beschikken over meer keuzemogelijkheden in reactie op hun emoties en variëteit ervaren in de manier waarop ze deze kunnen omzetten in gedrag, is er sprake van Persoonlijk Leiderschap.

Doelgroep
Managers en medewerkers, consultants, coaches, trainers, interim-managers die hun persoonlijke en/of professionele effectiviteit verder willen ontwikkelen om beter te kunnen presteren op hun werk.

 

Doel en resultaat

 • Eigen leerdoelen duidelijk te omschrijven (eventueel in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan of POP)en te beschikken over de vaardigheden en emotionele vrijheid deze te realiseren.
 • Te reflecteren op en keuzes te maken in uw interne gevoelens en attitudes door het aanboren van de juiste hulpbronnen op cruciale momenten in uw persoonlijke en professionele leven.
 • De vaardigheid en de flexibiliteit uw innerlijke reactie op het gedrag van anderen waar te kunnen nemen en invloed uit te kunnen oefenen op uw eigen reactie in gedrag daarop.
 • Veranderingsbehoeften in uw organisatie om te zetten in concrete, haalbare doelen en draagvlak bij anderen voor uw doelen te verkrijgen.
 • Goed om te gaan met het geven en ontvangen van feedback en onderscheid te maken tussen feedback en kritiek.
 • Snel goed contact te maken en houden in gesprekken en essenties weten te benoemen.
 • Effectieve werkrelaties te ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op (zelf)vertrouwen door het opbouwen en behouden van rapport.
 • Meester te zijn over uw emoties en uw gevoelens te gebruiken als sturingsinformatie.
 • Belemmerende overtuigingen te doorbreken en deze om te zetten in stimulerende overtuigingen.
 • De kwaliteit van uw communicatie te vergroten en weerstand bij anderen te doorbreken.
 • De NLP technieken waarin u geoefend hebt toe te passen in de eigen werksituatie.
 • Te werken vanuit uw vitale energie.
 • Meer mogelijkheden voor uzelf te realiseren in uw zakelijke- en uw privéleven.

Dit is een training die u veel vaardigheden, inzichten, doelen, vertrekpunten, richting, levenswijsheid, energie en kracht oplevert.

Motivaties om deze training te volgen
U wilt een fundamentele ontwikkelingsstap zetten en zoekt naar vorm of richting om één of meerdere persoonlijke en/of professionele competenties verder te ontwikkelen.

U hebt het besef dat kennis van uw valkuilen niet voldoende is om de patronen te doorbreken van ineffectief gedrag.

U wilt functioneren vanuit uw kracht en uw kernkwaliteiten en daarbij beschikken over voldoende emotiemanagement om in controle te blijven.

Met bepaalde mensen blijft het "ondanks de investering die u erin blijft doen" moeizaam om effectieve samenwerkingsrelaties op te zetten.

U wilt beschikken over goede communicatieve vaardigheden om effectief aansluiting te kunnen maken en te houden. Hoewel er veel is dat u bereikt heeft, blijven er ook bepaalde doelen waar u veel energie in steekt en die u er desondanks maar niet haalt.

U wilt strategieën die u ondersteunen en u een goede attitude opleveren, zodat u in staat bent uw blokkades te doorbreken en belemmerende overtuigingen te herkaderen in ondersteunende.

 

U wilt in staat zijn om te kijken naar het grotere geheel, uw eigen rol daarin en de rollen van anderen om u heen, waardoor u beter in staat bent te begrijpen wat succes en/of problemen veroorzaakt.

 

Uitgangspunten
Als u leerdoelen hebt op het gebied van sociale en/of emotionele intelligentie dan is de training "Persoonlijk Leiderschap en Communicatie in de context van werk" de volgende stap van bewustzijn naar bekwaamheid.

Onze training is ontworpen om zowel uw professionaliteit als uw persoonlijke leven te versterken. De training is gericht op het ontwikkelen van competenties op deze twee gebieden.

U werkt aan uw communicatieve vaardigheden en leert u hoe u effectief aansluiting kunt maken bij anderen. Vervolgens wordt gewerkt aan het ontwikkelen van inzichten en kernvaardigheden voor de in uw werksituatie gewenste persoonlijke competentieontwikkeling. De opleiding helpt u oude patronen te doorbreken en gewenst nieuw gedrag te ontwikkelen en voegt veel nieuwe kennis en inzichten toe. In de training leert u te sturen op uw kernkwaliteiten, u leert uw sterke kanten te benutten en zwakke kanten verder te ontwikkelen. Het biedt u vaardigheden voor het ontwikkelen van een helder vertrekpunt en nieuw effectief gedrag. In ons model voor persoonlijke competentieontwikkeling wordt in de buitenring inzichtelijk gemaakt op welke vaardigheden de training zich richt en in de binnenring voor welke competenties in de beroepspraktijk deze van belang zijn. In de 6 blokken van de opleiding komt steeds een ander kwadrant van dit model aan de orde.

 

Referentiekaders
In deze training werken we met Neuro Linguïstisch Programmeren op Practitioner en Master Practitioner niveau. Verder maken we in deze training gebruik van de volgende modellen waarbij we deze integreren in een duidelijk werkmodel:

 • Transactionele Analyse
 • Rationeel Emotieve Analyse
 • Waarden management op basis van Graves en Spiral Dynamics
 • Logische niveaus in persoonlijke competentieontwikkeling
 • Contextuele feedbackkaders
 • Systemische werken
 • Kernkwaliteiten.

 

Inhoud en onderwerpen van de 9 blokken

 

Blok 1 Reflectievermogen
Reflectie is het vermogen om op afstand te kijken naar de effecten van uw eigen handelen. Het hierdoor verkrijgen van inzicht in uw eigen sterkten en zwakten geeft u de mogelijkheid bewuster te sturen op uw gedrag en de effecten daarvan.

Vaardigheden

 • Het geven en ontvangen van feedback.
 • Contextuele feedbackkaders.
 • Het formuleren van leerdoelen
 • Beperkende overtuigingen onder leerdoelen herkennen (TA)
 • Het kunnen hanteren van verschillende waarnemingsposities.
 •  
 • Rapport maken.

 

Blok 2 Inlevingsvermogen
Inlevingsvermogen houdt in dat u in staat bent om zich te verplaatsen in de drijfveren en voorkeuren van anderen, zodat u het contact met anderen kunt versterken.

Vaardigheden

 • Leren horen wat er niet gezegd wordt en dit uit kunnen vragen.
 •  
 • De ander hulpbronnen geven om het eigen probleem op te lossen.
 • Geassocieerde en gedissocieerde beleving, oproepen en installeren van verschillende interne toestanden: ankeren.

Blok 3 Emotiemanagement
Het vermogen om uw gevoel te gebruiken als sturingsinformatie. Het herkennen van uw eigen emoties. Het ontwikkelen van vaardigheden om op comfortabele wijze meester te zijn over uw eigen emoties.

Vaardigheden

 • Het eigen gevoel serieus nemen.
 • Ankeren van interne toestanden.
 • Vanuit de juiste energie een situatie ingaan (high energie).
 • Belemmerende overtuigingen opsporen.
 • Doelondersteunend denken.
 • Werken met delen.
 • De kern van een emotie opsporen.

 

Blok 4 Zelfmotivatie en Modeleren
Het vermogen om uw eigen drijfveren en die van anderen te herkennen en te werken vanuit uw eigen vitale energie. In staat zijn om een eigen visie te creëren en consistente doelen te stellen om uw eigen ambities waar te maken.
Modeleren houdt het vermogen in om te leren van hoe anderen iets doen. U kiest een doelvaardigheid waarop u iemand anders gaat modeleren.

Vaardigheden

 • Metaprogramma's, motivatiestijlen herkennen, gedrag van anderen kunnen voorspellen.
 • Zintuiglijke strategieën herkennen.
 • Veranderen van overtuigingen.
 • modeleringsvaardigheden

 

Door deelname aan dit onderdeel bent u gelicenseerd voor het gebruik van het Werkgedrag Profiel™. Dit kunt u toepassen op uzelf zowel als op degene die uit gaat modeleren.

Blok 5 Communicatieve sturing
Het vermogen om effectief te beïnvloeden. In staat zijn om een boodschap aan te laten sluiten op het wereld model van een ander. In staat zijn om te communiceren op basis van inzicht in communicatiepatronen van anderen.

Vaardigheden

 • Kaderen, proces-sturingsvaardigheid.
 •  
 • Vaardigheid in het sturen op inhoud (chunken).
 • Beïnvloeding met hypnotische taalpatronen.
 • Gebruik van metaforen in communicatie

 

Blok 6 Transactionele analyse en communicatie

Het vermogen om in communicatie bij u zelf en anderen te herkennen vanuit elke ego positie U en/of de ander in verschillende situaties opereert. In staat zijn niet functionele communicatie weer om te buigen naar functionele communicatie. U leert spelen tussen mensen te herkennen, te zien welke spel uitnodigen u zelf doet en krijgt en laat zich niet verleiden om in het spel van anderen mee te gaan. Verder besteden we uitgebreid aandacht aan psychologische contracten in werksituaties en rondom coaching, begeleiding en leidinggeven.

Vaardigheden

 • In staat zijn om niet functionele communicatie om te buigen naar functionele communicatie
 • In staat zijn om te gaan met hoge status en lage status

 

Blok 7: Systemisch inzicht
Het vermogen om te herkennen welke zaken wel en welke niet tot uw invloedsfeer behoren. Het werken met opstellingen (ook wel sociale panorama's genoemd) in NLP gaat terug op het werk van Virginia Satir. Egbert Kinds, Yvon Kinds hebben het werk van vele opstellers gemodelleerd en hebben op basis daarvan technieken ontwikkeld om systemische verstrikkingen in je familiesysteem en in organisaties op te lossen. Er wordt gewerkt met 7 dynamieken gebaseerd op het model van Graves. Tijdens dit blok worden verschillende constellaties opgesteld en wordt direct gewerkt aan het oplossen van systeemverstoringen. De onderliggende principes worden verhelderd en verkend.

Vaardigheden

 • Het onderkennen van (ineffectieve) patronen in systemen
 • In staat zijn om keuzes te maken op het moment dat er loyaliteitsconflicten zijn
 • Diep inzicht in onderliggende mechanismen van hoe organisaties echt functioneren

 

Blok 8: Omgaan met diversiteit in Overtuigingen, Drijfveren, Waarden en Criteria

Het vermogen verschillen in Overtuigingen, Waarden en criteria tussen U en anderen te onderkennen en hier constructief mee om kunnen gaan. We maken hierbij gebruik van het op de theorie van Graves gebaseerde Waarden Profiel.

Door deelname aan dit onderdeel bent u gelicenseerd voor het gebruik van het persoonlijk Waarden Profiel™.

 

Vaardigheden

 • Stimulerende en belemmerende overtuigingen kunnen onderkennen
 • Belemmerende overtuigingen om kunnen buigen in stimulerende
 • Hiërarchie in waarden onderkennen
 • Drijfveren bij Uzelf en anderen onderkennen
 • Criteria uitvragen

 

Blok 9 Integratie, presentatie van het modeleringsproject en certificering

In dit blok komt alle stof nog een keer langs en integreert U deze op een diep niveau doordat u een combinatie van verschillende vaardigheden oefent en nog een aantal integratie processen doorloopt.

 • Integratie van de geleerde stof en vaardigheden uit de vorige blokken.
 • Presentatie van het eigen modeleringsproject
 • Uitreiking van het certificaat

 

 

Vorm en werkwijze
Wanneer ervaring met kennis integreert, ontstaat er wijsheid. Wij brengen variëteit aan in cognitief en ervaringsgericht competentieleren. We trainen vanuit een duidelijk en herkenbaar Core Commit format. Dit houdt in dat er presentaties worden gegeven voor de groep en er duidelijke demonstraties zijn van hoe mensen de technieken toe kunnen passen in werksituaties en in hun persoonlijk leven. Vervolgens worden er in kleine groepen opdrachten en oefeningen uitgevoerd, vindt er praktische vaardighedentraining plaats en is er ruimte in overvloed om vragen te stellen in een Open Space. Volwassenen leren door te doen en zich betrokken te voelen.

Persoonlijke leerdoelen
Een belangrijk onderdeel van de training is het tijdens de training formuleren en vastleggen van uw leerdoelen en de realisatie daarvan in een persoonlijk logboek. Vaak worden de leerdoelen ook opgenomen in het Persoonlijke OntwikkelingsPlan (POP) van de deelnemers. Door middel van de feedback die u in het kader van de opleiding op uw leerdoelen krijgt, leert u uw eigen vooruitgang bij te houden.

Coaching
Binnen het kader van de training heeft iedere deelnemer drietal coaching gesprekken met een van de trainers en/of coaches over de eigen leerdoelen en wordt hij begeleid bij het formuleren en realiseren hiervan. Door de combinatie van coaching en training wordt er aan ondersteunend of stimulerend gedrag gewerkt. De leergang vormt daardoor een uitstekend alternatief voor individuele coaching.

Intervisie
Er wordt tussen de blokken vier keer in de intervisiegroepen geoefend.

Waarden Profiel™ en Werkgedrag Profiel™
Om in de training inzicht te verkrijgen in uw drijfveren en uw vaste persoonlijkheidskenmerken en deze af te kunnen zetten tegen die van anderen, vult u voorafgaand aan het blok metaprogramma's online het Waarden Profiel en Werkgedrag Profiel™ in om uw drijfveren vaste persoonlijkheidskenmerken te meten. U gaat deze instrumenten tevens gebruiken om drijfveren en vaste persoonlijkheidskernmerken van degene die u modelleert in kaart te brengen.

Duur en intensiteit
De training "Persoonlijk Leiderschap en Communicatie in de context van werk" duurt in totaal 12 dagen en bestaat uit 9 blokken van 2 dagen inclusief de tussenliggende avond. In totaal zijn dit 30 dagdelen verdeeld over 6 maanden. Dit is inclusief 3 coaching gesprekken en exclusief 5 intervisie bijeenkomsten. Door het intensieve karakter van de training is het in principe niet mogelijk een blok te missen. Het is alleen in overleg mogelijk om enkele dagdelen te missen.

Informatie

Plaats
Conferentieoord Apollo hotel de Beyaerd in Hulshorst.

Uitvoering
De training wordt uitgevoerd door twee trainers, Egbert Kinds en Yvon Kinds, eventueel ondersteund door een co-trainer en/of coach.

Kosten
De prijs voor dit programma bedraagt € 4490,- vrij van BTW en exclusief de verblijfskosten van het Apollo hotel de Beyaerd in Hulsthorst. De prijs voor een dag arrangement bedraagt € 52,20, een tweedaags arrangement met overnachting kost € 199,-

De prijs voor het programma is inclusief 3 intensieve coaching gesprekken waarin u begeleid wordt op uw leerdoel en/of een familieopstelling.

Certificering
Na het succesvol volgen van deze opleiding ontvangt u een Core Commit Practitioner certificaat voor Persoonlijk Leiderschap en Communicatie, dit is tevens een NLP Practitioner en Master Practitioner Certificaat volgens de standaard van de INLPTA.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de button onder aan dit formulier of via onze site door te klikken op de button Academy/aanmelden

INLPTA
Tijdens de training wordt aandacht besteed aan alle basis NLP-technieken die verplicht zijn voor het programma dat leidt tot het certificaat voor NLP Practitioner volgens de INLPTA-standaard. Het inleveren van huiswerk tussen de blokken is noodzakelijk opdat wij uw voortgang kunnen bijhouden. In het laatste blok vindt er een certificering plaats. Het certificaat geeft toegang tot de Master NLP Training.

INLPTA is de Internationale Trainers Association, dit is een wereldwijde organisatie die zich ten doel heeft gesteld de alignement te faciliteren tussen professionele NLP trainers over de hele wereld, en het ethische en professionele gebruik van NLP te bevorderen door de standaardisatie en continue goedkeuring van het INLPTA accreditatieproces.

 

Studiepunten accreditatie
Wie onze reguliere opleidingen doorloopt, kan daarvoor van diverse beroepsverenigingen studiepunten krijgen die nodig zijn in het kader van de nascholing.

Referenties van deelnemers
Deelnemers zeggen steeds weer dat dit een fantastische training is waarvan ze datgene wat ze geleerd hebben meenemen naar de toekomst. Veel deelnemers geven ons als feedback op de training dat het volgen van de NLP Practicitoner een enorm verschil heeft gemaakt in hun persoonlijke leven en een belangrijke stap is geweest in hun persoonlijke groei. Ze zijn na het behalen van de NLP Practitioner beter in staat om hun eigen doelen te formuleren en te bereiken. Voor hun professionaliteit betekent het dat hun communicatieve vaardigheid beter is ontwikkeld, wat ze in staat stelt tot teamwerk, conflictbeheersing en -oplossing, beter te managen en invloed uit te oefenen. Mensen vinden hun nieuwe NLP-vaardigheden waardevol bij het maken van effectieve toekomst- en carrièreplannen. Een citaat uit een evaluatie van de training: "Bij mij zijn tijdens de training echt een aantal kwartjes gevallen. Ik gebruik mijn temperament nu veel meer in mijn eigen voordeel. Met medewerkers kom ik tegenwoordig meestal binnen één gesprek tot de kern van het probleem. Daarbij krijg ik ook bij slecht nieuws in vrijwel alle gevallen draagvlak voor de boodschap bij betrokkenen. Ook een aantal belangrijke accountmanagers van ons bedrijf hebben na mij de training gevolgd. Zij hebben hun zaken communicatief nu duidelijk beter voor elkaar."

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.