Ecologisch Leiderschap

In deze tijden met grote maatschappelijk en economische transformaties en ontwikkelingen is steeds vaker sprake van urgentie voor en vraag naar verandering. Wat gisteren nog succes bracht, brengt dat vandaag niet meer. We leven in een snel veranderende wereld die zich kenmerkt door een hoge mate van onzekerheid, ambiguïteit en complexiteit. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de wenbaarheid van individuen en organisaties om organisch mee te bewegen met de dynamiek van de economie, wereldpolitiek en het klimaat en bedrijfswaarden moeten daarop voortdurend worden afgestemd.

Ecologisch Leiderschap biedt een kader, instrumenten en werkvormen om hier mee om te kunnen gaan. Ecological Leadership is gebaseerd is op het uitgangspunt, dat om een gezonde toekomst voor mensen, organisaties en onze planeet te creëren, het nodig is om nieuwe mindsets en leiderschap skills te ontwikkelen.
Organisaties kunnen hierop inspelen door hun missie, visie en strategie te baseren op de ecologische impact die ze willen realiseren en deze in te brengen in hun relaties met relevante stakeholders. In deze benadering wordt samenwerking gebaseerd op de toegevoegde waarde die een team, organisatie of netwerk wil leveren voor hun stakeholders en welke impact ze daarmee voor willen maken (wat is de bedoeling?).

Een geslaagde organisatieontwikkeling is gebaseerd op een reële inschatting van de vertreksituatie. Bij de implementatie van veranderingen gaat vaak onnodig veel energie verloren door de zogenaamde weerstand tegen verandering. Het veronderstelde commitment blijkt niet bij iedereen aanwezig, omdat er niet altijd gevraagd wordt of mensen wel mee willen in de veranderingen

In deze opleiding krijg je inzicht in de zowel de harde bedrijfsmatige kant als de zachte mensen en cultuur kant van effectief veranderen. Je leert om te gaan met mens en cultuur factoren’, zoals motivatie voor en weerstand tegen verandering. En je leert om bij de inrichting van de bedrijfsmatige kant de gewenste impact voor ogen te houden. Het Waarden Profieltm, waarvoor je een licentie krijgt, maakt de zachte kant zichtbaar in harde cijfers. De Transformatrixtm geeft inzicht in de te nemen beslissingen en interventies om persoonlijke en organisatiedoelen vervolgens te realiseren.

 

Waar liggen de antwoorden voor het individu

Door te beginnen met het ‘willen’ en mensen te motiveren en niet met het ‘kunnen’ of ‘moeten’, kunnen persoonlijke en organisatiedoelstellingen bereikt worden. In de huidige economie zijn autonomie, competentie, verbinding, focus en passie cruciale succesfactoren. Tijdens deze training komen deze succesfactoren, dankzij de inzet van in de praktijk bewezen ontwikkelingsinstrumenten, binnen handbereik.

Deze training helpt begeleiders om mensen in veranderingsprocessen de natuurlijke cyclus van willen – kunnen – mogen – moeten te laten doorlopen en biedt daarvoor praktische handvatten.

 

Praktisch, functioneel en goed begeleid

Core Commit biedt een functioneel programma over hoe je een (cultuur) veranderingstraject succesvol kunt begeleiden. Naast theoretische onderbouwing gaan we veel oefenen met de stof. Ook krijg je persoonlijk advies en begeleiding op het traject waar je al in zit of dat gaat komen. Daarnaast krijg je persoonlijke coaching op je persoonlijke leervraag. We ondersteunen je met een gratis Waarden Profieltm voor je team en de interpretatie en vertaling naar de praktijk. We voeren dit programma uit in negen keer twee dagen in een conferentieoord in het midden van het land. De opleiding levert een licentie op voor het gebruik van het Waarden Profieltm. Desgewenst kunnen we deze opleiding ook leveren in een in company pakket met Waarden Profielentm.


Doelgroep

Het programma is bedoeld voor professionals, veranderaars, managers, leidinggevenden en adviseurs die voor de taak staan een veranderingsproces tot een goed einde te brengen.

 

Doel en resultaat

In deze training leer je hoe je het gewenste resultaat qua houding en gedrag bij een cultuurverandering bereikt, hoe je commitment voor de verandering krijgt en hoe je de relatie met verschillende partijen goed houdt.

Ook wordt aandacht besteed aan hoe je managementinformatie genereert om je veranderstrategie op te baseren. Bijvoorbeeld:

 • Wat mensen persoonlijk belangrijk vinden;
 • Wat er in de huidige organisatie speelt;
 • Waar we naartoe willen met de organisatie en wat daarbij de gewenste waarden zijn.

 

Motivatie om deze training te volgen

In deze opleiding leer je strategische stappenplannen maken die haalbaar zijn en implementeerbaar binnen de gestelde tijd. Daarbij leer je hoe je zorgt voor eigenaarschap van de veranderdoelen bij mensen. Het is een hele uitdaging in veranderingsprocessen de persoonlijke waarden van de mensen te verbinden met nieuwe of gewijzigde organisatiedoelen. Hiermee bereik je synergie met de verschillende partijen.

Je leert hoe je processen en procedures moet inrichten om bijvoorbeeld draagvlak te krijgen voor de nieuwe systemen die je in wilt voeren. Ook krijg je inzicht in hoe je de controle houdt over de uitvoering en naleving hiervan.

Voor de organisatie is het belangrijk dat in begrijpelijke taal over (cultuur)verandering wordt gesproken, in termen die tastbaar en overdraagbaar zijn. Taal die duidelijkheid creëert over de gewenste houding en het gedrag is essentieel. Daarmee weet iedereen wat er van hem verwacht wordt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook krijg je inzichten in hoe deze verwachtingen vertaald kunnen worden naar de werkplek. Hierdoor weten mensen wat er van ze verwacht wordt, levert veranderen minder weerstand op en wordt het meer als een natuurlijk proces van meebewegen ervaren. Dit zorgt niet alleen voor duidelijkheid, maar ook voor aanspreekbaarheid en dat er rekenschap gegeven kan worden.

 

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het behalen van de gewenste (harde en zachte) KPI’s

 • Omzet behouden en winst vergroten;
 • Efficiënt en effectief zijn, en het klantenbestand optimaal beheren;
 • De werkdruk beheersen en een goede verdeling van de werksleutel bepalen;
 • Ziekteverzuim en verloop voorkomen door weerstand en onbegrip te verlagen;
 • Missie, visie en strategische doelen (her)formuleren en deze binnen de deadlines implementeren;
 • Behoud van kwaliteit van product als werkzaamheid tijdens de verandering kunnen garanderen;
 • Klant- en medewerker tevredenheid realiseren;
 • Duurzaam resultaat borgen van de verandering in de organisatie;
 • Voldoen aan veiligheids- en kwaliteitseisen.

 

Inhoud en onderwerpen


Deel 1: Basis. Modules 1, 2 en 3


Module 1: Kaders rondom verandering

 • Context van de verandering;
 • Basisprincipes van Ecologisch Leiderschap
 • Gevolgen van de verandering voor belangen, behoeften en verwachtingen;
 • De eigen verandercasus;
 • Je eigen rol als veranderaar;
 • Achtergronden van de veranderbenadering van het Waarden Profieltm(theorie van Graves);
 • Je eigen veranderbenadering (op basis van het Waarden Profieltm  van Graves);
 • Veranderopdracht en doelformulering.

 

Resultaten

 • Verdieping in je kennis van de theorie en achtergronden van Ecologisch Leiderschaptmen het daarop gebaseerde Waarden Profieltm;
 • In staat zijn iemand te coachen op basis van zijn Persoonlijk Waarden Profieltm;
 • Inzicht in de achtergronden van de veranderbenadering;
 • Inzicht in de eigen begeleidingsbehoefte.

 

Module 2: Het vertrekpunt: de huidige situatie (IST)

 • Maken van een drijfverenanalyse op basis van het gedachtengoed van C.W. Graves;
 • Een Team en Organisatie Waarden Profieltminterpreteren;
 • Passie en talenten in de organisatie vinden en benoemen;
 • Stakeholder- en belangenanalyse uitvoeren;
 • Voorbereid zijn op weerstanden en hoe ze te voorkomen of te herkaderen.

 

Resultaten

 • Inzicht in de huidige situatie van het klantsysteem;
 • In staat zijn een Team Waarden Profieltmin diverse contexten te interpreteren;
 • Inzicht in het krachtenveld van het klantsysteem.

 

 Module 3: De richting: de gewenste situatie (SOLL)

 • Omschrijven van de gewenste situatie;
 • Inkleuren van de gewenste organisatiedoelen met behulp van waardensystemen;
 • Commitment op de koers krijgen, eigenaarschap van doelen creëren;
 • Tastbaar maken van de verandering in attitude en gedrag;
 • Leerdoelen formuleren voor de betrokkenen in het veranderproces.

 

Resultaten

 • De taal van verschillende waardensystemen kunnen spreken;
 • Strategiebepaling of -herijking;
 • Missie, visie en waarden van de klant kunnen benoemen in termen van waardendrives, waardensystemen en waarden;
 • Draagvlak voor verandering creëren.

 

 Deel 2: Transformatrixtmtoepassing in de eigen praktijk. Modules 4, 5 en 6


Module 4: Systeemdynamiek

Het onderkennen van de disfunctionele patronen in de organisatie.
De systeemdynamieken van de waardensystemen van C.W. Graves.
Welke systemische context leidend is voor het vraagstuk van de klant.
Voorspellen van en voorbereiden op de weerstanden in het veranderproces.
De schaduwzijde van de verschillende waardendrives en waardensystemen.
Hoe je omgaat met ineffectieve patronen van de huidige organisatie die zich tegen je keren. Je doet miniopstellingen per waardensysteem.

Resultaten

 • In staat zijn om complexe patronen terug te brengen tot simpele dynamieken.
 • Duidelijk bewustzijn van de systeemdynamiek bij de klantorganisatie.
 • In staat zijn zelf overeind te blijven onder druk.

 

 Module 5: De universele transformatiethema’s en de Transformatrixtm

Het herkennen van de zeven universele transformatiethema’s.
Hoe je vaststelt wat iemands thema is.
Hoe je vaststelt wat het thema van een groep of organisatieonderdeel is.
Hoe je met de Transformatrixtm een nieuwe balans kunt creëren.

 

Resultaten

 • Inzicht in de as transformatiethema’s van de Transformatrixtm.
 • Overzicht van de gehele Transformatrixtm.
 • Begrip voor de drukpunten die een indicatie geven voor diagnose met de Transformatrixtm.
 • Bepalen van een succesvolle veranderstrategie.

 

 Module 6: Het maken van een veranderplan, Organisatiekunde, Systeemtheorie en borging

 • Hoe het veranderproces in te richten;
 • Maken van een stakeholderanalyse en een organisatieopstelling hiervan;
 • Wanneer wie bij het veranderproces betrekken;
 • Overzicht van veranderkundige modellen;
 • Ecologisch Leiderschap, visie op nieuwe stijl van leiderschap voor het huidige tijdsbeeld;
 • De Transformatrixtm: interventies ontwerpen op basis van strategieën die in vergelijkbare situaties effectief zijn gebleken;
 • Goede en foute volgordes in veranderingsprocessen;
 • Organisatiekundige basiskennis (vanuit vakinhoudelijk en commercieel perspectief);
 • Inzicht in hoe de verantwoordelijkheden geregeld zijn en waar de beslissingsbevoegdheid ligt;
 • Hoe de resultaten van een veranderingsproces geborgd kunnen worden;
 • Inbedding van het gedachtengoed van C.W. Graves en Spiral Dynamics in de organisatiekunde;
 • Vergelijking met andere organisatiekundige modellen;
 • Het begrip waarden in de psychologie en de organisatiekunde;
 • Andere Change-Management benaderingen en instrumenten op de markt;
 • Verschil tussen typologieën en ontwikkelingsmodellen;
 • De unique selling points (USP’s) van het Waarden en Werkgedrag Profieltm.

 

 Resultaten

 • Kennis van change-managementmodellen, organisatiekunde en systeemtheorie;
 • Duidelijke kaders en kennis van de organisatiecontext waarbinnen de instrumenten kunnen worden toegepast;
 • Het vermogen om complexe problemen terug te brengen tot simpele vraagstukken;
 • Inzicht in de systemen van de organisatie en de wijze waarop de resultaten van een veranderingstraject hierin geborgd kunnen worden;
 • Het verankeren van een succesvol project;
 • Door opschaling de impact vergroten (hoe ontstaat een ‘opdrachtenketting’?).;
 • Hoe kom ik op een volgend niveau binnen, welke interventie gebruik, vanuuit welke positie doe ik dat en wat zeg ik daar?;
 • Resultaten terugkoppelen naar andere niveaus en stafafdelingen in de organisatie.


Deel 3: Verdieping en groot veroorzaken. Modules 7, 8 en 9


Module 7: Implementeren: Teamcoaching, werkvormen en resultaten

 • Sturen op individuen en teams;
 • Weerstand minimaliseren door het in een vroeg stadium aan te gaan;
 • Het verzorgen van een één- of tweedaagse teamcoaching op basis van het Waarden Profieltm;
 • Werken met werk/leer conferenties, waarden-dialoguemapstm, vision boarden, contextuele-feedbackkaders, grote mindmaps, kick-offsessies, C.W. Graves ervaringssessies;
 • Met een team een stelsel van waarden en gedragsnormen maken (met voorbeelden uit diverse sectoren);
 • Het begeleiden van individuen en teams in veranderingsprocessen;
 • Maken van de vertaalslag naar de werkplek van de medewerker.

 

Resultaten

 • Actuele kennis van alle toepassingsgebieden van de instrumenten;
 • Kennis en vaardigheden over workshopformats die effectief ingezet kunnen worden in de eigen opdrachten;
 • Een tool om ‘het krachtenveld bij de klant’ goed in te schatten.

 

Module 8: Je commerciële impact vergroten

 • Duidelijke kaders en kennis van de organisatiecontext waarbinnen de instrumenten kunnen worden toegepast;
 • Complexe problemen terug te brengen tot simpele vraagstukken;
 • Te definiëren wie je bent en wat je doet als professional en organisatie;
 • Wat de trends zijn in het marktsegment waarin je actief bent;
 • Hoe veranderingen zoals de crisis, social media, duurzaamheid en het nieuwe werken invloed op jouw werkwijze hebben;
 • Welke rol Ecologisch Leiderschap en de instrumenten hierbij kunnen spelen;
 • Hoe je Ecologisch Leiderschap opbouwt en de instrumenten in jouw werkwijze in kunt zetten;
 • Hoe je een goede inventarisatie van de informatie in een eerste gesprek krijgt om een offerte te kunnen maken;
 • Een koppeling te maken in de offerte naar missie, visie, strategie en doelen;
 • Hoe je een contract en/of projectopdracht formuleert en wat dat betekent voor de inspanningsverplichting of resultaatverplichting;
 • Wat de rol is van de klant bij het halen van het resultaat;
 • Hoe en welke klantrelaties je wilt en kunt bouwen en uitbouwen;
 • Scripts en context te creëren voor het houden van gesprekken met potentiële klanten;
 • Jouw eigen elevator pitch te maken;
 • Vraagtechnieken om de verantwoordelijkheden van je gesprekpartner boven tafel te krijgen
 • Hoe je effectief gebruik maakt van technologie, social media en sociale netwerken.

 

Resultaten

 • Verhoogde effectiviteit door het inpassen van de instrumenten in je marketingmentaliteit en werkwijze;
 • Versterking van je ondernemerschap door duidelijke profilering van je businessconcept;
 • Vergroting van je impact, commerciële slagkracht en resultaten.

 

Module 9: Integratie, Certificering en het borgen van de lessons learned

Inhoud:

 • Presentatie van de eigen casus en persoonlijke ‘lessons learned’;
 • Bijdragen voor de benchmark van succesvol veranderen bespreken;
 • Weten wanneer verandering succesvol is;
 • Hoe je succes kunt borgen in de systemen van de organisatie;
 • Beschrijving van nieuwe werkprocessen en deze overdraagbaar maken en weten wanneer je er geen aandacht meer aan hoeft te besteden
 • Certificering met het GAFEL Master-in-Change-Managementcertificaat.

 

Plaats en uitvoering

Conferentieoord Veluwe hotel de Beyaerd in Hulshorst.

De training wordt uitgevoerd door twee trainers, Egbert Kinds en Yvon Hoendervoogt, eventueel ondersteund door een co-trainer en/of coach.

 
Kosten: € 4950,00 inclusief 15 Waarden Profielen

Aanmelden