Training Persoonlijk Leiderschap en Communicatie

NLP/TA Business Master Practitioner certificering

 

Pak je eigen plek, die van de anderen is toch al bezet!

 

In deze opleiding staan jouw persoonlijke leerdoelen voorop. De essentie van ontwikkeling is het jezelf tot ontplooiing brengen en verder groeien op het moment dat je uitgekeken bent op waar je nu mee bezig bent. In deze opleiding ontwikkel je je verder op basis van de door jezelf ingebrachte persoonlijke leerdoelen.

Een mens die zijn autonomie heeft ontwikkeld ervaart zelfvertrouwen en blijft vindingrijk onder tegenslagen en heeft een realistisch beeld van alternatieven.
Persoonlijke ontwikkeling vindt plaats langs twee lijnen: de intra-persoonlijke lijn (gevoel/verstand) en de interpersoonlijke lijn (zelf/ander).
De ontwikkeling van je Persoonlijk Leiderschap vooronderstelt de bereidheid om na te denken over je eigen rol (zelfreflectie) en de bereidheid om op basis daarvan zelf nieuwe keuzes te maken in situaties die zich aan je voordoen.
Gedrag uit zich in communicatie. Effectief communiceren is voor mensen een van de voorwaarden om optimaal te presteren en draagt bij aan meer zelfvertrouwen. Wanneer mensen beschikken over meer keuzemogelijkheden in reactie op hun emoties en variëteit ervaren in de manier waarop ze deze kunnen omzetten in gedrag, is er sprake van Persoonlijk Leiderschap.

 

Doelgroep
Managers en medewerkers, consultants, coaches, trainers, interim-managers die hun persoonlijke en/of professionele effectiviteit verder willen ontwikkelen om beter te kunnen presteren op hun werk.

 

Doel en resultaat

 • Eigen leerdoelen duidelijk omschrijven (eventueel in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan) en beschikken over de vaardigheden en emotionele vrijheid deze te realiseren;
 • Reflecteren op en keuzes te maken in je interne gevoelens en attitudes door het aanboren van de juiste hulpbronnen op cruciale momenten in je persoonlijke en professionele leven;
 • De vaardigheid en de flexibiliteitje innerlijke reactie op het gedrag van anderen waar te kunnen nemen en invloed uit te kunnen oefenen op je eigen reactie in gedrag daarop;
 • Goed om te gaan met het geven en ontvangen van feedback en onderscheid te maken tussen feedback en kritiek;
 • Snel goed contact maken en houden in gesprekken en essenties weten te benoemen;
 • Effectieve werkrelaties te ontwikkelen en onderhouden, gebaseerd op (zelf)vertrouwen door het opbouwen en behouden van rapport;
 • Meester te zijn over je emoties en je gevoelens te gebruiken als sturingsinformatie;
 • Belemmerende overtuigingen te doorbreken en deze om te zetten in stimulerende overtuigingen;
 • De kwaliteit van je communicatie te vergroten en weerstand bij anderen te doorbreken;
 • Te werken vanuit je vitale energie;
 • Meer mogelijkheden voor jezelf te realiseren in je zakelijke en privé-leven.
 • Dit is een training die je veel vaardigheden, inzichten, doelen, vertrekpunten, richting, levenswijsheid, energie en kracht oplevert.

 

Motivaties om deze training te volgen
Je wilt een fundamentele ontwikkelingsstap zetten en zoekt naar vorm of richting om één of meerdere persoonlijke en/of professionele competenties verder te ontwikkelen;

Je hebt het besef dat kennis van je valkuilen niet voldoende is om de patronen te doorbreken van ineffectief gedrag;

Je wilt functioneren vanuit je kracht en je kernkwaliteiten en daarbij beschikken over voldoende emotiemanagement om in controle te blijven;

Met bepaalde mensen blijft het “ondanks de investering die je erin blijft doen” moeizaam om effectieve samenwerkingsrelaties op de zetten;

Je wilt beschikken over goede communicatieve vaardigheden om effectief aansluiting te kunnen maken en te houden. Alhoewel er veel is dat je bereikt hebt, blijven er ook bepaalde doelen waar je veel energie in steekt en die je desondanks maar niet haalt;

Je wilt strategieën kunnen inzetten die je ondersteunen en je een goede attitude opleveren, zodat je in staat bent je blokkades te doorbreken en belemmerende overtuigingen te herkaderen in ondersteunende;

Je wilt in staat zijn om te kijken naar het grotere geheel, je eigen rol daarin en de rollen van anderen om je heen, waardoor je beter in staat bent te begrijpen wat succes of problemen veroorzaakt.

 

Uitgangspunten
Als je leerdoelen hebt op het gebied van sociale of emotionele intelligentie, dan is de training “Persoonlijk Leiderschap en Communicatie in de context van werk” de volgende stap van bewustzijn naar bekwaamheid.

Onze training is ontworpen om zowel je professionaliteit als persoonlijke leven te versterken. De training is gericht op het ontwikkelen van competenties op deze twee gebieden.

Je werkt aan je communicatieve vaardigheden en leert hoe je effectief aansluiting kunt maken bij anderen. Vervolgens wordt gewerkt aan het ontwikkelen van inzichten en kernvaardigheden voor de persoonlijke competentieontwikkeling die in jouw werksituatie gewenst is. De opleiding helpt je oude patronen te doorbreken en gewenst nieuw gedrag te ontwikkelen. Ook krijg je veel nieuwe kennis en inzichten. In de training leer je te sturen op je kernkwaliteiten: je leert je sterke kanten te benutten en zwakke kanten verder te ontwikkelen. Dit biedt je vaardigheden voor het ontwikkelen van een helder vertrekpunt en nieuw effectief gedrag.
In ons model voor persoonlijke competentieontwikkeling wordt in de buitenring inzichtelijk gemaakt op welke vaardigheden de training zich richt en in de binnenring voor welke competenties in de beroepspraktijk deze van belang zijn. In de zes blokken van de opleiding komt steeds een ander kwadrant van dit model aan de orde.

 

Referentiekaders die gebruikt worden in deze opleiding
In deze training werken we met Neuro Linguïstisch Programmeren op Practitioner- en Master Practitioner-niveau. We maken in deze training gebruik van de volgende modellen, waarbij we deze integreren in een duidelijk werkmodel:

Transactionele Analyse;
Rationeel Emotieve Analyse;
Waardenmanagement op basis van Graves en Spiral Dynamics;
Logische niveaus in persoonlijke competentieontwikkeling;
Contextuele feedbackkaders;
Systemisch werken;
Kernkwaliteiten.
Inhoud en onderwerpen van de negen blokken

 

Blok 1 Reflectievermogen
Reflectie is het vermogen om op afstand te kijken naar de effecten van je eigen handelen. Hierdoor verkrijg je inzicht in je eigen sterkten en zwakten. Dit geeft je de mogelijkheid bewuster te sturen op je gedrag en de effecten daarvan.

Vaardigheden

Het geven en ontvangen van feedback;
Contextuele feedbackkaders;
Het formuleren van leerdoelen;
Beperkende overtuigingen onder leerdoelen herkennen (TA);
Het kunnen hanteren van verschillende waarnemingsposities;
Kalibreren;
Rapport maken.

 

Blok 2 Inlevingsvermogen
Inlevingsvermogen houdt in dat je in staat bent om je te verplaatsen in de drijfveren en voorkeuren van anderen. Hiermee kun je het contact met anderen versterken.

Vaardigheden

Leren te horen wat er niet gezegd wordt en dit uit kunnen vragen;
Kalibreren;
De ander hulpbronnen geven om het eigen probleem op te lossen;
Geassocieerde en gedissocieerde beleving, oproepen en installeren van verschillende interne toestanden: ankeren.

 

Blok 3 Emotiemanagement
Het vermogen om je gevoel te gebruiken als sturingsinformatie. Het herkennen van je eigen emoties. Het ontwikkelen van vaardigheden om op comfortabele wijze meester te zijn over je eigen emoties.

Vaardigheden

Het eigen gevoel serieus nemen;
Ankeren van interne toestanden;
Vanuit de juiste energie een situatie ingaan (high energie);
Belemmerende overtuigingen opsporen;
Doelondersteunend denken;
Werken met delen;
De kern van een emotie opsporen.

 

Blok 4 Zelfmotivatie en Modelleren
Het vermogen om je eigen drijfveren en die van anderen te herkennen en te werken vanuit je eigen vitale energie. In staat zijn om een eigen visie te creëren en consistente doelen te stellen om je eigen ambities waar te maken.
Modelleren gaat over het vermogen om te leren van hoe anderen iets doen. Je kiest een doelvaardigheid waarop je iemand anders gaat modelleren.

Vaardigheden

Metaprogramma’s, motivatiestijlen herkennen, gedrag van anderen kunnen voorspellen;
Zintuiglijke strategieën herkennen;
Veranderen van overtuigingen;
Modelleringsvaardigheden.
Door deelname aan dit onderdeel ben je gelicentieerd voor het gebruik van het Werkgedrag Profiel™. Dit kun je toepassen op jezelf en ook op degene die je gaat modelleren.

 

Blok 5 Communicatieve sturing
Het vermogen om effectief te beïnvloeden. In staat zijn om een boodschap aan te laten sluiten op het model van de wereld van een ander. In staat zijn om te communiceren op basis van inzicht in communicatiepatronen van anderen.

Vaardigheden

Kaderen, processturingsvaardigheid;
Herkaderen;
Vaardigheid in het sturen op inhoud (chunken);
Beïnvloeding met hypnotische taalpatronen;
Gebruik van metaforen in communicatie.

 

Blok 6 Transactionele analyse en communicatie
Het vermogen om bij jezelf en anderen te herkennen vanuit welke egopositie in verschillende situaties wordt geopereerd. In staat zijn niet-functionele communicatie om te buigen naar functionele communicatie. Je leert spellen tussen mensen te herkennen en te zien welke speluitnodiging(en) je zelf doet en ontvangt. Ook leer je je niet te laten verleiden om in het spel van anderen mee te gaan. Verder besteden we uitgebreid aandacht aan psychologische contracten in werksituaties en rondom coaching, begeleiding en leidinggeven.

Vaardigheden

In staat zijn om niet-functionele communicatie om te buigen naar functionele communicatie;
In staat zijn om te gaan met hoge status en lage status.

 

Blok 7: Systemisch inzicht
Het vermogen om te herkennen welke zaken wel en welke niet tot uw invloedssfeer behoren. Het werken met opstellingen (ook wel sociale panorama’s genoemd) in NLP gaat terug op het werk van Virginia Satir. Yvon Hoendervoogt en Egbert Kinds hebben het werk van vele opstellers gemodelleerd en op basis daarvan technieken ontwikkeld om systemische verstrikkingen in familiesystemen en in organisaties op te lossen. Er wordt gewerkt met zeven dynamieken, gebaseerd op het model van Graves. Tijdens dit blok worden verschillende constellaties opgesteld en wordt direct gewerkt aan het oplossen van systeemverstoringen. De onderliggende principes worden verhelderd en verkend.

Vaardigheden

Het onderkennen van (ineffectieve) patronen in systemen;
In staat zijn om keuzes te maken op het moment dat er loyaliteitsconflicten zijn;
Diep inzicht verkrijgen in onderliggende mechanismen van hoe organisaties echt functioneren.

 

Blok 8: Omgaan met diversiteit in overtuigingen, drijfveren, waarden en criteria
In dit blok richten we ons op het vermogen verschillen in overtuigingen, waarden en criteria tussen u en anderen te onderkennen en hier constructief mee om te kunnen gaan. We maken hierbij gebruik van het Waarden Profiel dat op de theorie van Graves is gebaseerd. Door deelname aan dit onderdeel bent u gelicensieerd voor het gebruik van het persoonlijk Waarden Profiel™.

Vaardigheden

Stimulerende en belemmerende overtuigingen kunnen onderkennen;
Belemmerende overtuigingen om kunnen buigen in stimulerende;
Hiërarchie in waarden onderkennen;
Drijfveren bij jezelf en anderen onderkennen;
Criteria uitvragen.

 

Blok 9 Integratie, presentatie van het modelleringsproject en certificering
In dit blok komt alle stof nog een keer langs en integreer je deze op een diep niveau doordat je een combinatie van verschillende vaardigheden oefent en nog een aantal integratieprocessen doorloopt.

Integratie van het geleerde uit de vorige blokken;
Presentatie van het eigen modelleringsproject;
Uitreiking van het certificaat.
Vorm en werkwijze
Wanneer ervaring met kennis integreert, ontstaat er wijsheid. Wij brengen variëteit aan in cognitief en ervaringsgericht competentieleren. We trainen vanuit een duidelijk en herkenbaar Core Commit-format. Dit houdt in dat er presentaties worden gegeven voor de groep en er duidelijke demonstraties zijn van hoe mensen de technieken toe kunnen passen in werksituaties en in hun persoonlijk leven. Vervolgens worden er in kleine groepen opdrachten en oefeningen uitgevoerd, vindt er praktische vaardighedentraining plaats en is er ruimte in overvloed om vragen te stellen in een Open Space. Volwassenen leren door te doen en zich betrokken te voelen.

 

Persoonlijke leerdoelen
Een belangrijk onderdeel van de training is het tijdens de training formuleren en vastleggen van uw leerdoelen en de realisatie daarvan in een persoonlijk logboek. Vaak worden de leerdoelen opgenomen in het Persoonlijke OntwikkelingsPlan (POP) van de deelnemers. Met de feedback die je in het kader van de opleiding op uw leerdoelen krijgt, leer je je eigen vooruitgang bij te houden.

 

Coaching
Binnen het kader van de training heeft iedere deelnemer een drietal coachingsgesprekken van tenminste anderhalf uur met een trainer of coach over de eigen leerdoelen en wordt hij begeleid bij het formuleren en realiseren hiervan. Door de combinatie van coaching en training wordt er aan ondersteunend en stimulerend gedrag gewerkt. De leergang vormt daardoor een uitstekend alternatief voor individuele coaching.

 

Intervisie
Er wordt tussen de blokken vier keer in de intervisiegroepen geoefend.

 

Waarden Profiel™ en Werkgedrag Profiel™
Om in de training inzicht te verkrijgen in uw drijfveren en je vaste persoonlijkheidskenmerken en deze af te kunnen zetten tegen die van anderen, vul je voorafgaand aan het blok metaprogramma’s on-line het Waarden Profiel en Werkgedrag Profiel™ in. Je gaat deze instrumenten ook gebruiken om drijfveren en vaste persoonlijkheidskernmerken van degene die je modelleert in kaart te brengen.

 

Duur en intensiteit
Dit is een intensieve training waarin de tijd genomen wordt om de gewenste leerdoelen te realiseren en te verankeren naar de toeiomst. De training “Persoonlijk Leiderschap en Communicatie in de context van werk” duurt daarom in totaal achtien dagen en bestaat uit negen blokken van twee dagen inclusief de tussenliggende avond. In totaal zijn dit dertig dagdelen verdeeld over zes maanden. Dit is inclusief drie coachingsgesprekken en exclusief vijf intervisiebijeenkomsten. Door het intensieve karakter van de training is het in principe niet mogelijk een blok te missen. Het is alleen in overleg mogelijk om enkele dagdelen te missen.

 

Praktische informatie

 

Plaats
Conferentieoord Veluwehotel De Beyaerd in Hulshorst.

 

Uitvoering
De training wordt uitgevoerd door twee trainers, Egbert Kinds en Yvon Hoendervoogt, eventueel ondersteund door een co-trainer of coach.

 

Kosten
De prijs voor dit programma bedraagt € 4750,- vrij van BTW en exclusief de verblijfskosten van Veluwehotel De Beyaerd in Hulsthorst. De prijs voor een dagarrangement bedraagt € 55,20, een tweedaags arrangement met overnachting kost € 210,-

De prijs voor het programma is inclusief drie intensieve coachingsgesprekken waarin je begeleid wordt op je leerdoel en/of een familieopstelling.

 

Certificering
Na het succesvol volgen van deze opleiding ontvang je een Core Commit Practitioner- certificaat voor Persoonlijk Leiderschap en Communicatie. Dit is tevens een NLP Practitioner- en Master Practitioner-certificaat volgens de standaard van de INLPTA.

 

INLPTA
Tijdens de training wordt aandacht besteed aan alle basis NLP-technieken die verplicht zijn voor het programma dat leidt tot het certificaat voor NLP Practitioner volgens de INLPTA-standaard. Het inleveren van huiswerk tussen de blokken is noodzakelijk, opdat wij je voortgang kunnen bijhouden. In het laatste blok vindt er een certificering plaats. Het certificaat geeft toegang tot de Master NLP-training.

INLPTA is de Internationale Trainers Association. Dit is een wereldwijde organisatie die zich ten doel heeft gesteld de afstemming tussen professionele NLP-trainers over de hele wereld te faciliteren. Ook bevordert deze organisatie het ethische en professionele gebruik van NLP door de standaardisatie en continue goedkeuring van het INLPTA-accreditatieproces.

 

Studiepunten accreditatie
Wie onze reguliere opleidingen doorloopt, kan daarvoor van diverse beroepsverenigingen studiepunten krijgen die nodig zijn in het kader van nascholing.

 

Referenties van deelnemers
Deelnemers zeggen steeds weer dat dit een fantastische training is waarvan ze datgene wat ze geleerd hebben meenemen naar de toekomst. Veel deelnemers geven ons als feedback op de training dat het volgen van de NLP Practicitoner een enorm verschil heeft gemaakt in hun persoonlijke leven en een belangrijke stap is geweest in hun persoonlijke groei. Ze zijn na het behalen van de NLP Practitioner beter in staat om hun eigen doelen te formuleren en te bereiken. Voor hun professionaliteit betekent het dat hun communicatieve vaardigheden beter zijn ontwikkeld, wat ze in staat stelt om teamwerk, conflictbeheersing en -oplossing beter te managen en invloed uit te oefenen. Mensen vinden hun nieuwe NLP-vaardigheden waardevol bij het maken van effectieve toekomst- en carrièreplannen.
Een citaat uit een evaluatie van de training: “Bij mij zijn tijdens de training echt een aantal kwartjes gevallen. Ik gebruik mijn temperament nu veel meer in mijn eigen voordeel. Met medewerkers kom ik tegenwoordig meestal binnen één gesprek tot de kern van het probleem. Daarbij krijg ik ook bij slecht nieuws in vrijwel alle gevallen draagvlak voor de boodschap bij betrokkenen. Ook een aantal belangrijke accountmanagers van ons bedrijf hebben na mij de training gevolgd. Zij hebben hun zaken communicatief nu duidelijk beter voor elkaar.”