AnoniemeUitslagWPpersoonlijk (1)

Het Waarden Profieltm is een online instrument dat drijfveren van mensen en de huidige en gewenste team en organisatie waarden en waardensystemen in kaart brengt. het is een empirische doorontwikkeling van het werk van C.W. Graves.

Het Team Waarden Profieltm meet tevens op het niveau van individu, teams en organisatie-eenheden. Op basis daarvan ontstaat er inzicht in de mate waarin een organisatie gebruik maakt van het waardenpotentieel van de medewerkers en wat de huidige en gewenste waarden zijn.

De meting vindt plaats door mensen telkens uit meerdere waarden te laten kiezen en biedt daarom op team- en organisatieniveau ook zicht in de te versterken, te reduceren en te behouden waarden. Waarden drijven en motiveren mensen.

Empirische achtergrond

Het Waarden Profieltm is een doorontwikkeling van het empirische werk van Clare W. Graves. Uit zijn onderzoeken bleek dat bepaalde clusters van waarden duiden op dominantie van bepaalde drijfveren en waardensystemen. Volgens Graves ontwikkelde de mensheid tot 1970 een achttal consistente waardensystemen, Core Commit heeft daar op basis van onderzoek een negende waardensysteem aan toegevoegd.

Waarom waarden in kaart brengen?

Door waarden in kaart te brengen met het Waarden Profieltm ontstaat inzicht in de natuurlijke motivatie en drijfveren van mensen en in waardensystemen in teams en organisaties. Het geeft mensen sturingsinformatie over hoe ze hun persoonlijke waarden kunnen laten aansluiten bij de organisatiewaarden in de uitdaging waar ze voor staan. Ook levert het organisatie- en sturingsinformatie op over wat het vertrekpunt is en voor de bepaling van een strategie om mensen mee te krijgen in de gewenste veranderingsrichting.

De output van het Waarden Profieltm geeft inzicht in de mate waarin de organisatie gebruik maakt van het waardenpotentieel van de werknemers om optimaal de gezamenlijke organisatiedoelen te behalen. Als dit onvoldoende het geval is, moet dit tijdig kunnen worden bijgesteld.

Het Waarden Profieltm is snel

Het Waarden Profieltm is een online instrument dat onmiddellijk inzicht geeft in persoonlijke waardendrives van mensen en in de huidige en gewenste waarden en waardensystemen van de organisatie. Het uitzetten en het invullen van het Waarden Profieltm vraagt een minimale tijdsinvestering van vijftien minuten voor de korte  versie; de uitgebreide versie (met keuze uit meer organisatiewaarden vraagt dertig minuten invultijd. De persoonlijke resultaten zijn direct na het invullen van het Waarden Profieltm beschikbaar in een uitgebreid rapport van ongeveer 40 pagina’s. Team- en Organisatie Waarden Profielentm zijn beschikbaar nadat de survey wordt afgesloten.

Het Waarden Profieltm is gemakkelijk

Het Waarden Profieltm is voor ieder niveau in de organisatie toegankelijk. Er zijn versies voor verschillende branches verkrijgbaar. De instrumenten zijn beschikbaar in veertien talen en kunnen output genereren op verschillende niveaus: individu, team, afdeling en organisatie. Maar ook andere dwarsdoorsneden zijn mogelijk, wanneer dat vooraf is aangegeven.
Ook is makkelijk te zien wat voor verschil het maakt als je een individu uit het team tilt. De instrumenten zijn zo ontworpen dat ze niet sociaal wenselijk ingevuld kunnen worden. Deze instrumenten maken een causale diagnose gemakkelijker dan ooit.

Het Waarden Profieltm is efficiënt

Het Waarden Profieltm is een wereldwijd gevalideerd instrument dat op het gebied van waarden meet wat het beweert te meten. De instrumenten geven onmiddellijk inzicht in de meest efficiënte manier om de veranderingen in de organisatie door te voeren en de strategie te implementeren. Dit garandeert het hoogst mogelijke rendement op de investering in werknemers en organisatie. De metingen vinden, indien gewenst, plaats op basis van een anonieme respons (privacy is gegarandeerd). Dit zorgt voor hoge responsaantallen.

Wat brengt het Waarden Profieltm in kaart

Het Waarden Profieltm brengt waarden van medewerkers, management, teams, organisatie en stakeholders in kaart en categoriseert deze waarden naar de waardensystemen van C.W. Graves. Het brengt overeenkomsten en verschillen in kaart en maakt duidelijk waar ontwikkel- en veranderpunten liggen waar naartoe gewerkt kan worden. Het brengt informatie in kaart waar de missie, visie en strategie op gebaseerd kunnen worden.

Het Waarden Profieltm geeft inzicht in:

• Dominantie persoonlijke waardendrives van medewerkers;

• Waardendrives waar medewerkers moeite mee hebben als er teveel nadruk op wordt gelegd door anderen;

• Huidige organisatiewaarden en het waardensysteem zoals die door individuen en verschillende groepen in de organisatie worden ervaren;

• Gewenste organisatiewaarden en de waardensystemen die volgens de respondenten een belangrijke plaats in moeten nemen in de cultuur van de organisatie, gegeven de doelen aan die de organisatie zich gesteld heeft.

Hoe werkt het Waarden Profieltm?

• Om het Waarden Profieltm in te vullen, is slechts een browser en toegang tot intra- of internet nodig.

• Vooraf worden de gewenste onderverdelingen in een Excel-tabel aangegeven of er worden dropdown boxes met de gewenste onderverdelingen gemaakt die in de vragenlijst verschijnen.

• De deelnemers krijgen eerst een aankondigingsmail van de opdrachtgever en worden dan per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

• Deze uitnodiging is afkomstig van Core Commit.

• Het invullen van de vragenlijst kost vijftien minuten voor de persoonlijke versie en dertig minuten voor het Team- en Organisatie- Waarden Profieltm.

• De meting is gebaseerd op verschillende keuzes die worden gemaakt uit lijsten die steeds zeven woorden bevatten.

• De respondenten ontvangen de resultaten van hun persoonlijk Waarden Profieltm direct na het invullen van de online vragenlijst.

• Desgewenst kan worden ingesteld dat men de uitgebreide rapportage met het perceptieprofiel als PDF kan downloaden.

• Alle groepsresultaten worden aangeleverd als PDF aan de opdrachtgever.

• De meting kan desgewenst plaatsvinden op basis van anonieme respons.

• Het voordeel van de anonieme inzet van het instrument is dat hiermee de kans op sociaal wenselijke antwoorden vrijwel geheel wordt weggenomen.

Welke resultaten het Waarden Profieltm oplevert na het invullen

• Een directe online-interpretatie van de individuele uitslag met een korte tekst.

• Bij de keuze voor een uitgebreide output een dertig pagina’s tellende persoonlijke PDF rapportage met een beschrijving van de dominante drijfveren (acceptatie zowel als verwerping).

• Tevens worden valkuilen en allergieën omschreven op basis van de afwijking van de normgroep.

• Dit kan als coachingsrapport gebruikt worden of ingezet bij ontwikkelingsgesprekken.

• Het perceptieprofiel (persoonlijke score in relatie tot de perceptie van de huidige en gewenste organisatie).

• Analyse van teampolariteiten, dit geeft inzicht in hoe teamleden verschillen van opvattingen.

• Uitgebreide resultaten van afdelingen, teams, groepen en de organisatie.

• Hierbij zijn alle wenselijke dwarsdoorsneden mogelijk.

• Deze rapporten kunnen als organisatieadviesrapport gebruikt worden en als input voor organisatie- en cultuurveranderingstrajecten, zowel voor visie als strategietrajecten.